Każdy powinien czuć się wolny

Gotowa jest unijna strategia na rzecz równości lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych, niebinarnych, interseksualnych i queer

Po raz pierwszy w swojej historii Unia Europejska kompleksowo zajęła się ochroną prawną mniejszości seksualnych. Komisja Europejska zaprezentowała strategię na rzecz równości osób LGBTIQ. Zakłada ona między innymi rozszerzenie wykazu przestępstw w UE o homofobiczną mowę nienawiści i homofobiczne przestępstwa z nienawiści. Przewiduje się też ustanowienie przepisów dotyczących wzajemnego uznawania praw rodzicielskich w sytuacjach transgranicznych.

Choć w ostatnich latach w krajach UE zrobiono sporo w zakresie równości osób LGBTIQ, wciąż dochodzi do ich dyskryminacji. Jak wskazuje sondaż, 43 proc. osób LGBTIQ czuje się dyskryminowanych. Kryzys wywołany koronawirusem pogorszył jeszcze tę sytuację. Opublikowana przez Komisję Europejską strategia podejmuje temat nierówności i problemów, z jakimi stykają się osoby LGBTIQ, i wyznacza ukierunkowane działania, w tym środki prawne i finansowe, na kolejne pięć lat.

– Każdy powinien czuć się wolny, by być tym, kim jest – bez strachu, że będzie za to prześladowany. Taka jest Europa i takie jest nasze stanowisko. Ta pierwsza strategia na poziomie UE wzmocni nasze wspólne wysiłki, aby zapewnić wszystkim prawo do równego traktowania – mówi wiceprzewodnicząca do spraw wartości i przejrzystości Vera Jourová.

– UE daje dziś przykład do naśladowania w walce o różnorodność i inkluzywność – dodaje komisarz do spraw równości Helena Dalli. – Równość i niedyskryminacja to podstawowe wartości i prawa w Unii Europejskiej. To oznacza, że wszyscy w Unii powinni czuć się bezpieczni i wolni, bez strachu przed dyskryminacją czy przemocą ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płciową czy cechy płciowe. Wciąż jesteśmy daleko od pełnej inkluzywności i akceptacji, na jakie zasługują osoby LGBTIQ. Wierzę jednak, że wraz z państwami członkowskimi możemy sprawić, by Europa była lepszym i bardziej bezpiecznym miejscem dla wszystkich. W strategii wzywamy więc te państwa członkowskie, które nie mają krajowych strategii na rzecz równości osób LGBTIQ, aby taki dokument przyjęły, odnosząc się do szczególnych potrzeb w zakresie równości osób LGBTIQ w danym kraju – wyjaśnia komisarz Dalli.

W strategii określono działania podzielone na cztery obszary: walki z dyskryminacją, zapewnienia bezpieczeństwa, budowania społeczeństw inkluzywnych oraz propagowania równości osób LGBTIQ na całym świecie.

Walka z dyskryminacją

Ochrona prawna przed dyskryminacją ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia równości osób LGBTIQ. Komisja dokona podsumowania aktualnej sytuacji, w szczególności w sferze zatrudnienia. Sprawozdanie ze stosowania dyrektywy w sprawie równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy zostanie opublikowane do 2022 roku. Na tej podstawie Komisja zaproponuje odpowiednie przepisy, w szczególności dotyczące wzmocnienia roli organów ds. równości. Komisja przedstawi też ramy regulacyjne, które mają ograniczyć ryzyko uprzedzeń i dyskryminacji, wynikające z funkcjonowania systemów sztucznej inteligencji.

Zapewnienie bezpieczeństwa

Osoby LGBTIQ znacznie częściej padają ofiarą przestępstw z nienawiści, mowy nienawiści i przemocy. Poważnym problemem jest też niezgłaszanie takich przestępstw. Aby zharmonizować ochronę osób LGBTIQ przed przestępstwami z nienawiści i mową nienawiści, w 2021 roku Komisja wystąpi z inicjatywą rozszerzenia wykazu przestępstw UE o przestępstwa z nienawiści i mowę nienawiści, w tym skierowane przeciwko osobom LGBTIQ. Komisja zapewni też możliwości finansowania dla inicjatyw mających na celu walkę z przestępstwami z nienawiści, mową nienawiści i przemocą, wymierzonymi przeciwko osobom LGBTIQ.

Ochrona praw tęczowych rodzin

Z powodu różnic między prawodawstwami krajowymi państw członkowskich więzi rodzinne nie zawsze są uznawane, kiedy tęczowe rodziny przekraczają granice wewnętrzne UE. Komisja przedłoży inicjatywę ustawodawczą w sprawie wzajemnego uznawania praw rodzicielskich oraz rozważy możliwe środki w celu wsparcia wzajemnego uznawania partnerstw osób tej samej płci w państwach członkowskich.

Równość osób LGBTIQ na całym świecie

W różnych częściach świata osoby LGBTIQ doświadczają przemocy i poważnego łamania ich praw. Komisja wspierać będzie działania na rzecz równości osób LGBTIQ w ramach Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej, Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej oraz Funduszu Azylu i Migracji.

Pod kierunkiem komisarz do spraw równości Heleny Dalli i z pomocą grupy zadaniowej ds. równości Komisja będzie też uwzględniać walkę z dyskryminacją osób LGBTIQ we wszystkich obszarach unijnej polityki i w większych inicjatywach.

Dodaj komentarz